Materieludlejning.

​Se vores lejebetingelser her

 1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vor adresse, til og med den dag det bringes tilbage til vor adresse, begge dage medregnet.
 2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag á 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader vor udlejningspark, og til og med den dag, det er tilbage igen. 1 dag regnes pr. kalenderdag, afmeldes kl. 16.00-17.00. Der regnes normalt med 5 dages uge, pumper, pumpemateriel, varmeovne, jernplader, rørstøtter, skurvogne og kondenstørrere dog 7 dages uge. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om det lejede materiel benyttes eller ikke. Normal timer: 37 timer pr. uge.

 3. I lejeafgiften er ikke indbefattet brændselsolie, betjening, skærpning af mejsler og bor o.s.v.

 4. Lejemålet gælder fra vor adresse, hvorfra lejeren debiteres for udgifterne ved transporten frem og tilbage. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.

 5. Lejeren af dieseldrevne trykluftanlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodieselolie. Af smøreolie til dieselmotor og køleolie til kompressorenhed må kun benyttes de af os opgivne olietyper.

 6. Så længe lejemålet varer, bærer lejeren i forhold til Birger Larsen risikoen for det udlejede materiel. Birger Larsen garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede af en hvilken som helst årsag skal derfor erstattes af lejeren. Reparationer må kun udføres på vor fabrik eller på et af os anvist værksted. Efter materiellets aflevering på vor adresse, finder eftersyn sted, og eventuelle reparationer debiteres lejeren + den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. “liggedag”.

 7. Birger Larsen er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Birger Larsen eller andre, som vi har ansvaret for. Birger Larsen er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejerens besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skader på produkter, der er fremstillet af lejeren, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er vi ansvarlige på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Birger Larsen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, Birger Larsen måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejeren forpligtet til at holde os skadeløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Disse begrænsninger i Birger Larsen’s ansvar gælder ikke, hvis Birger Larsen har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Birger Larsen og lejeren er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

 8. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet i den periode, lejemålet varer.

 9. På lejemålet ydes ingen kredit, dog for os bekendte 15 dage fra fakturadato.

 10. Det lejede materiel er kaskoforsikret af Birger Larsen under hele udlejningsperioden. Jfr. dog punkt 3. Selvrisiko påhviler lejeren.

 11. Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at kompressoren anbringes således, at de ikke indsuger sand, støv eller andet, som er skadelig for maskineriet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejeren for den skade, der måtte være opstået som følge deraf.

 12. Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent ved fogedens hjælp.

 13. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

 14. Alle priser er ekskl. moms.

 15. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

 16. Leje af materiel (værdi over 100.000 kr.), som først anmeldes om morgenen, betales leje for 1 dag ekstra.

​​Ærøvej 7

Telefon: 86 62 82 86

CVR: 57596228